研究成果目錄

Shih-Hau Fang's Google scholar:
http://scholar.google.com/citations?user=ZQ8a8DEAAAAJ&hl=zh-TW

 

Book Chapters

[B01] Shih-Hau Fang, "Cross-Provider Cooperation for Improved Network-Based Localization", in Cooperative Localization and Navigation: Theory, Research and Practice, Publisher: CRC Press (Taylor & Francis Group), pp.281-300, Aug, 2019

[B02] Shih-Hau Fang, "Robustness in Fingerprinting-based Indoor Positioning Systems" in Positioning and Navigation in Complex Environments, pp. 88-141, Publisher: IGI Global, Jan., 2018.

 

Journal (Published and Accepted)

 1. Whenty Ariyanti, Tassadaq Hussain, Jia-Ching Wang, Chi-Tei Wang, Shih-Hau Fang, Yu Tsao, "Ensemble and Multimodal Learning for Pathological Voice Classification," IEEE Sensors Letters,.vol. 5, no.7, pp.1-4, Jul., 2021.
 2. Francesco Potort`ı, Joaqu´ın Torres-Sospedra, Darwin Quezada-Gaibor, Antonio Ram´on Jim´enez, Fernando Seco, Antoni P´erez-Navarro, Miguel Ortiz, Ni Zhu, Valerie Renaudin, Ryosuke Ichikari, Ryo Shimomura, Nozomu Ohta, Satsuki Nagae, Takeshi Kurata, Dongyan Wei, Xinchun Ji, Wenchao Zhang, Sebastian Kram, Maximilian Stahlke, Christopher Mutschler, Antonino Crivello, Paolo Barsocchi, Michele Girolami, Filippo Palumbo, Ruizhi Chen, Yuan Wu, Wei Li, Yue Yu, Shihao Xu, Lixiong Huang, Tao Liu, Jian Kuang, Xiaoji Niu, Takuto Yoshida, Yoshiteru Nagata, Yuto Fukushima, Nobuya Fukatani, Nozomi Hayashida, Yusuke Asai, Kenta Urano, Wenfei Ge, Nien-Ting Lee, Shih-Hau Fang, You-Cheng Jie, Shawn-Rong Young, Ying-Ren Chien, Chih-Chieh Yu, Chengqi Ma Bang Wu Wei Zhang, Yankun Wang, Yonglei Fan, Stefan Poslad, David R. Selviah, Weixi Wang, Hong Yuan, Yoshitomo Yonamoto, Masahiro Yamaguchi, Tomoya Kaichi, Baoding Zhou, Xu Liu, Zhining Gu, Chengjing Yang, Zhiqian Wu, Doudou Xie, Can Huang, Lingxiang Zheng, Ao Peng, Ge Jin, Qu Wang, Haiyong Luo, Hao Xiong, Linfeng Bao, Pushuo Zhang, Fang Zhao, Chia-An Yu, Chun-Hao Hung, Leonid Antsfeld, Boris Chidlovskii, Haitao Jiang, Ming Xia, Dayu Yan, Yuhang Li, Yitong Dong, Ivo Silva, Cristiano Pend˜ao, Filipe Meneses, Maria Jo˜ao Nicolau, Ant´onio Costa, Adriano Moreira, Cedric De Cock, David Plets, Miroslav Opiela, Jakub Dˇzama, Liqiang Zhang, Hu Li, Boxuan Chen, Yu Liu, Seanglidet Yean, Bo Zhi Lim, Wei Jie Teo, Bu Sung Lee, and Hong Lye Oh, "Off-line Evaluation of Indoor Positioning Systems in Different Scenarios: The Experiences from IPIN 2020 Competition," IEEE Sensors Journal, Jun. 2021.
 3. Chi-Te Wang, Ji-Yan Han, Shih-Hau Fang, and Ying-Hui Lai, "Ambulatory Phonation Monitoring with Wireless Microphones based on Speech Energy Envelope," JMIR mHealth and uHealth, vol. 8, no.12, e16746 , Dec., 2020.
 4. Larry Lin, Chin-Yuan Chen, Hsien-Yueh Yang, Zhezhuang Xu, and Shih-Hau Fang, "Dynamic System Approach for Improved PM2.5 Prediction in Taiwan," IEEE Access, vol. 8, pp. 210910-210921, Nov., 2020.
 5. Francesco Potortì, Sangjoon Park, Antonino Crivello, Filippo Palumbo, Michele Girolami, Paolo Barsocchi, Soyeon Lee, Joaquín Torres-Sospedra,, Antonio Ramón Jimenez, Antoni Pérez-Navarro, Germán M. Mendoza-Silva, Fernando Seco, Miguel Ortiz, Johan Perul, Valerie Renaudin, Hyunwoong Kang, Soyoung Park, Jae Hong Lee, Chan Gook Park, Jisu Ha, Jaeseung Han, Changjun Park, Keunhye Kim, Yonghyun Lee, Seunghun Gye, Keumryeol Lee, Eunjee Kim, Jeongsik Choi, Yang-Seok Choi, Shilpa Talwar, Seong Yun Cho, Boaz Ben-Moshe, Alex Scherbakov, Leonid Antsfeld, Emilio Sansano-Sansano, Boris Chidlovskii, Nikolai Kronenwett, Silvia Prophet, Yael Landau, Revital Marbel, Lingxiang Zheng, Ao Peng, Zhichao Lin, Bang Wu, Chengqi Ma, Stefan Poslad, David R. Selviah, Wei Wu, Zixiang Ma, Wenchao Zhang,, Dongyan Wei, Hong Yuan, Jun-Bang Jiang, Shao-Yung Huang, Jing-Wen Liu, Kuan-Wu Su, Jenq-Shiou Leu, Kazuki Nishiguchi, Walid Bousselham, Hideaki Uchiyama, Diego Thomas, Atsushi Shimada, Rin-Ichiro Taniguchi, Vicente Cortés, Tomás Lungenstrass, Imran Ashraf, Chanseok Lee, Muhammad Usman Ali, Yeongjun Im, Gunzung Kim, Jeongsook Eom, Soojung Hur, Yongwan Park, Miroslav Opiela, Adriano Moreira, Maria João Nicolau, Cristiano Pendão, Ivo Silva, Filipe Meneses, António Costa, Jens Trogh, David Plets, Ying-Ren Chien, Tzu-Yu Chang, Shih-Hau Fang, and Yu Tsao, "The IPIN 2019 Indoor Localisation Competition - Description and Results," IEEE Access, vol. 8, pp. 206674-206718, Nov., 2020.
 6. Kun Hsi. Tsai, Wei Chien Wang, Chui Hsuan Cheng, Chan Yen Tsai, Jou Kou Wang, Tzu Hao Lin, Shih Hau Fang, Li Chin Chen, and Yu Tsao, "Blind Monaural Source Separation on Heart and Lung Sounds Based on Periodic-Coded Deep Autoencoder," IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol.24, no. 11, pp. 3203-3214, Nov., 2020.
 7. Kun Yan, Hsiao-Chun Wu, Shih-Hau Fang, Chiapin Wang, Shaopeng Li, and Lixuan Zhang "Indoor Femtocell Interference Localization," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 8, pp. 5176-5187, Aug., 2020.
 8. Mike Lee, Larry Lin, Chin-Yuan Chen, Yu Tsao, Ting-Hsuan Yao, Min-Han Fei and Shih-Hau Fang, "Forecasting Air Quality in Taiwan By Using Machine Learning," Scientific Reports, vol. 10, Article number: 4153, Mar., 2020. [Top 100: Rank 79 of downloads "Scientific Report" Earth Science papers published in 2020.]
 9. Limeng Pu, Hsiao-Chun Wu, Chiapin Wang, Shih-Hau Fang, Supratik Mukhopadhyay, Costas Busch, "Novel Fast User-Placement Ushering Algorithms and Performance Analysis for LTE Femtocell Networks," IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 6, no. 1, pp. 381-393, Mar., 2020.
 10. Shih-Hau Fang, Larry Lin, Yi-Ting Yang, Xiaotong Yu, and Zhezhuang Xu, "CityTracker: Citywide Individual and Crowd Trajectory Analysis Using Hidden Markov Model," IEEE Sensors Journal, vol. 19, no. 17, pp. 7693-7701, Sep., 2019
 11. Zhezhuang Xu Anguo Liu, Xi Yue, Yulong Zhang and Shih-Hau Fang "Combining Proximity Estimation with Visible Symbol Assignment to Simplify Line-of-Sight Connections in Mobile Industrial Human-Machine Interaction," IEEE Access, vol.7, pp. 133559-133571, Sep., 2019.
 12. Shih-Hau Fang, Yu Taso., Min-Jing Hsiao, Ji-Ying Chen, Ying-Hui Lai, Feng-Chuan Lin, and Chi-Te Wang, "Detection of Pathological Voice Using Cepstrum Vectors: A Deep Learning Approach," Journal of Voice, vol. 33, no.5, pp.634-641, Sep., 2019. [Most cited articles from Journal of Voice published since 2018]
 13. Valerie Ranaudin, Miguel Ortiz, Johan Perul, Joaquín Torres-Sospedra, Antonio Ramón Jimenez, Antoni Pérez-Navarro, Germán Martín Mendoza-Silva, Fernando Seco, Yael Landau, Revital Marbel, Boaz Ben-Moshe, Xingyu Zheng, Feng Ye, Jian Kuang, Yu Li, Xiaoji Niu, Jian Kuang Vlad Landa, Shlomi Hacohen, Nir Shvalb, Chuanhua Lu, Hideaki Uchiyama, Diego Thomas, Atsushi Shimada, Rin-ichiro Taniguchi, Nikolai Kronenwett, Blagovest Vladimirov, Soyeon Lee, Eunyoung Cho, Sungwoo Jun, Changeun Lee, Sangjoon Park, Yonghyun Lee, Jehyeok Rew, Changjun Park, Hyeongyo Jeong, Jaeseung Han, Keumryeol Lee, Wenchao Zhang, Xianghong Li, Dongyan Wei, Ying Zhang, Soyoung Park, Changook Park Stefan Knauth, Georgios Pipelidis, Nikolaos Tsiamitros, Tomás Lungenstrass, Juan Pablo Morales, Jens Trogh, David Plets, Miroslav Opiela, Shih-Hau Fang*, Yu Taso, Ying-Ren Chien, Shi-Shen Yang, Shih-Jyun Ye, Muhammad Usman Ali, Soojung Hur, Yongwan Park, "Evaluating Indoor Positioning Systems in a Shopping Mall: The Lessons Learned from the IPIN 2018 Competition," IEEE Access, vol.7, pp. 148594-148628, Sep., 2019.
 14. Shih-Hau Fang, Chi-Te Wang, Ji-Ying Chen, Yu Tsao, and Feng-Chuan Lin, "Combining Acoustic Signals and Medical Records to Improve Pathological Voice Classification," APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, vol. 8 (E14), June, 2019.
 15. Shih-Hau Fang, Chu-Chen Li, Wen-Chen Lu, Zhezhuang Xu, and Ying-Ren Chien,” Enhanced Device-Free Human Detection: Efficient Learning From Phase and Amplitude of Channel State Information," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 68, No. 3, pp. 3048-3051, Mar 2019.
 16. Y. Tsao, H.-C. Chu, Shih-Hau Fang, J. Lee, and C.-M. Lin, "Adaptive Noise Cancellation Using Deep Cerebellar Model Articulation Controller," IEEE Access vol. 6, pp. 37395-37402, Apr, 2018.
 17. Z. Xu, R. Wang, X. Yue, T. Liu, C. Chen and Shih-Hau Fang, "FaceME: Face-to-Machine Proximity Estimation Based on RSSI Difference for Mobile Industrial Human-Machine Interaction," IEEE Transactions on Industrial Informatics vol.4 no.8, pp.3547-3558, Aug, 2018
 18. Shih-Hau Fang, Yu-Che Cheng, and Y.-R. Chien, "Exploiting Sensed Radio Strength and Precipitation for Improved Distance Estimation," IEEE Sensors Journal vol. 18, no. 16, pp. 6863-6873, Aug, 2018.
 19. Chi-Te Wang, Ying-Hui Lai, Sheng-Yang Tsui, Yu Tsao, Chii-Wann Lin, Feng-Chuan Lin, and Shih-Hau Fang, "Demographic and Symptomatic Features of Voice Disorders and Their Potential Application in Classification Using Machine Learning Algorithms," Folia Phoniatrica et Logopaedica, vol. 70, pp. 174-182, Sep., 2018.
 20. Chiapin Wang, Shih-Hau Fang*, Hsiao-Chun Wu, Sheng-Min Chiou, Wen-Hsing Kuo, Po-Chiang Lin, "Novel User-Placement Ushering Mechanism to Improve Quality-of-Service for Femtocell Networks," IEEE Systems Journal, vol. 12, no. 2, pp. 1993-2004, June, 2018.
 21. T.-S., Joaquín, R.-J. Antonio, A. Moreira, L. Tomás, S. Knauth, M.-S. Germán Martín, F. Seco, P.-N., Antoni, M.-J., Nicolau, A. Costa, M. Filipe, F. Joaquín, J.-P. Morales, H.-T., Cheng, S.-S Yang, Shih-Hau Fang*, Y.-R. Chien and Y. Tsao "Off-line Evaluation of Mobile-Centric Indoor Positioning Systems: The Experiences from the 2017 IPIN Competition," Sensors, vol. 18, no. 2, Feb, 2018.
 22. Shih-Hau Fang*, Yu-Xaing Fei, Zhezhuang Xu, and Yu Tsao, "Learning Transportation Modes from Smartphone Sensors Based on Deep Neural Network," IEEE Sensors Journal, vol. 17, no. 18, pp. 6111-6118, Sep., 2017.
 23. Tzu-Hao Lin, Shih-Hua Fang, and Yu Tsao, "Improving Biodiversity Assessment Via Unsupervised Separation of Biological Sounds from Long-Duration Recordings," Scientific Reports, 7:4547, July, 2017.
 24. Ying-Ren Chien and Shih-Hau Fang, "Novel Anti-Jamming Algorithm for GNSS Receivers Using Wavelet-Packet-Transform-Based Adaptive Predictors," IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E100-A, no. 2, pp. 602-610, Feb., 2017.
 25. Chiapin Wang, Shih-Hau Fang*, Wen-Hsing Kuo, Hsiao-Chun Wu, "Indoor user navigation for Carrier Aggregation in LTE-Advanced," IET Communications, vol. 11, no. 2, pp. 258-266, Jan., 2017.
 26. Shih-Hau Fang*, Wei-Hsiang Chang, Yu Tsao, Huang-Chia Shih, Chiapin Wang, "Channel State Reconstruction Using Multilevel Discrete Wavelet Transform for Improved Fingerprinting-Based Indoor Localization," IEEE Sensors Journal, vol. 16, no. 21, pp. 7784-7791, Nov., 2016.
 27. Shih-Hau Fang* and Yu-Hsuan Sylvia Yang, "The Impact of Weather Condition on Radio-based Distance Estimation: A Case Study in GSM Networks with Mobile Measurements," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 65, no. 8, pp. 6444-6453, Aug., 2016.
 28. Shih-Hau Fang, Hao-Hsiang Liao, Yu-Xiang Fei, Kai-Hsiang Chen, Jen-Wei Huang, Yu-Ding Lu and Yu Tsao, "Transportation Modes Classification Using Sensors on Smartphones," Sensors, vol. 16, no. 8, Aug., 2016.
 29. Shih-Hau Fang*, Ying-Tso Hsu, Yao Shiao, and Fan-Yu Sung, "An Enhanced Device Localization Approach Using Mutual Signal Strength in Cellular Networks," IEEE Internet of Things Journal, vol. 2, no. 6, pp. 596-603, Dec., 2015.
 30. Shih-Hau Fang*, Chu-Shuan Wang, and Y. Tsao, "Compensating for Orientation Mismatch in Robust Wi-Fi Localization Using Histogram Equalization," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 64, no. 11, pp. 5210-5220, Nov., 2015.
 31. Shih-Hau Fang* and Chu-Shuan Wang, "A Novel Fused Positioning Feature for Handling Heterogeneous Hardware Problem," IEEE Transactions on Communications, vol. 63, no. 7, pp. 2713-2723, July, 2015.
 32. Yu Tsao, Shih-Hau Fang*, Yao Shiao, "Acoustic Echo Cancellation Using a Vector-Space-Based Adaptive Filtering Algorithm," IEEE Signal Processing Letters, vol. 22, no. 3 pp. 351-355, Mar., 2015.
 33. Y.-S. Chen, M.-T. Sung, Shih-Hau Fang, and K.-L. Lin, "8051 NET-ISP: Internet-Based Remote Programmable Embedded Micro-Controller System," Engineering Letters, vol. 23, no. 1, pp. 1-7, Feb. 2015.
 34. Tsung-Nan Lin, Shih-Hau Fang, Chung-Wei Lee, and Yen-Chih Chou, "A Group-Discrimination-Based Access Point Selection for WLAN Fingerprinting Localization," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 63, no. 8, pp. 3967-3976, Oct., 2014. [Google citation: 20]
 35. Shih-Hau Fang*, "Cross-Provider Cooperation for Improved Network-Based Localization," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 62, no. 1, pp. 297-305, Jan., 2013.
 36. Shih-Hau Fang*, Chung-Chih Chuang and Chiapin Wang, "Attack-Resistant Wireless Localization Using an Inclusive Disjunction Model," IEEE Transactions on Communications, vol. 60, no. 5, pp. 1209-1214, May, 2012. [Google citation: 13]
 37. Shih-Hau Fang*, Ting-Yu Huang, Chu-Hsuan Wang, Chin-Huang Yang, and Yung-Sheng Chen, "An Enhanced ZigBee Indoor Positioning System With an Ensemble Approach," IEEE Communications Letters, vol. 16, no. 4, pp. 564-567, April, 2012. [Google citation: 135]
 38. Shih-Hau Fang*, Bo-Cheng Lu, and Ying-Tso Hsu, "Learning Location from Sequential Signal Strength Based on GSM Experimental Data," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 61, no. 2, pp.726-736, Feb., 2012. [Google citation: 16]
 39. Shih-Hau Fang and Tsung-Nan Lin, "Principal Component Localization in Indoor WLAN Environments," IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 11, no. 1, pp. 100-110, Jan., 2012. [Google citation: 190]
 40. Shih-Hau Fang*, Ying-Tso Hsu, and Wen-Hsing Kuo, "Dynamic Fingerprinting Combination for Improved Mobile Localization," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 10, no. 12, pp. 4018-4022, Dec., 2011. [Google citation: 27]
 41. Chiapin Wang, Hao-Kai Lo, and Shih-Hau Fang, "Fairness Analysis of Throughput and Delay in WLAN Environments with Channel Diversities," EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 42, July, 2011.
 42. Shih-Hau Fang* and Chu-Shuan Wang, "A Dynamic Hybrid Projection Approach for Improved Wi-Fi Location Fingerprinting," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, no. 3, pp. 1037-1044, March, 2011. [Google citation: 43]
 43. Shih-Hau Fang and Tsung-Nan Lin, "Cooperative Localization in Heterogeneous Wireless Networks," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 9, no. 5, pp. 1547-1551, May, 2010. [Google citation: 38]
 44. Shih-Hau Fang and Tsung-Nan Lin, "A Dynamic System Approach for Radio Location Fingerprinting in Wireless Local Area Networks," IEEE Transactions on Communications, vol. 58, no. 4, pp. 1020-1025, April, 2010. [Google citation: 72]
 45. Shih-Hau Fang and Tsung-Nan Lin, "Projection Based Location System via Multiple Discriminant Analysis in Wireless Local Area Networks," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58, no. 11, pp. 5009-5019, Nov., 2009. [Google citation: 26]
 46. Shih-Hau Fang, Jen-Chian Chen, Hau-Ru Huan and Tsung-Nan Lin, "Is FM a RF-based Positioning Solution in a Metropolitan Scale Environment? A Probabilistic Approach with Radio Measurements Analysis," IEEE Transactions on Broadcasting, vol. 55, no. 9, pp. 577-588, Sep., 2009. [Google citation: 34]
 47. Shih-Hau Fang and Tsung-Nan Lin, "Indoor Location System Based on Discriminant Adaptive Neural Network in IEEE 802.11 Environments," IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 19, no. 11, pp. 1973-1978, Nov., 2008. [Google citation: 263]
 48. Shih-Hau Fang, Tsung-Nan Lin and Kun-Chou Lee, "A Novel Algorithm for Multi-Path Fingerprinting in Indoor WLAN Environments," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 7, no. 9, pp. 3579-3588, Sep., 2008. [Google citation: 235]
 49. Shih-Hau Fang, Tsung-Nan Lin and Po-Chiang Lin, "Location Fingerprinting in A Decorrelated Space," IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 20, no. 5, pp. 685-691, May, 2008. [Google citation: 127]

 

 ● Conference (Published and Accepted)

 1. Chi-Te Wang and Shih-Hau Fang, "Ensemble and Multimodal Learning for Pathological Voice Classification," IEEE International Symposium on Circuits and Systems, (under review, 2020).
 2. Chengxi Yu, Shih-Hau Fang, Larry Lin, Ying-Ren Chien and Zhezhuang Xu, "The Impact of Environmental Factors on mm-Wave Radar Point-Clouds for Human Activity Recognition," IEEE International Workshop on Electromagnetics and Student Innovation Competition (iWEM), Aug., 2020.
 3. Yishuo Shi, Wen-Hsing Kuo, Chih-Wei Huang, Yen-Cheng Chou, Shih-Hau Fang, and De-Nian Yang, "Cross-Layer Allocation Scheme for Multi-View Videos in Massive MIMO Networks," IEEE International Conference on Communications, Jun., 2020.
 4. Yu-Hui Shen, Ying-Ren Chien, Shih-Hau Fang, "Human Detection with Weak Ranging Signal for FMCW Radar Systems," ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN), April 2020.
 5. Xiaotong Yu, Zhezhuang Xu, Xin Zhou, Jiejun Zheng, Yuxiong Xia, Larry Lin, Shih-Hau Fang, "Load Forecasting Based on Smart Meter Data and Gradient Boosting Decision Tree," Chinese Automation Congress, Nov., 2019.
 6. Fu-Kai Chuang, Syu-Siang Wang, Jeih-weih Hung, Yu Tsao, and Shih-Hau Fang, "Speaker-aware Deep Denoising Autoencoder with Embedded Speaker Identity for Speech Enhancement," Interspeech, Sep., 2019.
 7. Shih-Hau Fang, Chiamin Lin, "Deep learning-based Indoor Positioning in Communication Theory Workshop," IEEE CTW, May., 2019
 8. Shih-Hau Fang, Yu Taso, Ying-Ren Chien, Shi-Shen Yang, and Shih-Jyun Ye "Smartphone-based Positioning with Insufficient Sensed Observations," IEEE ICCE-TW, May., 2019.
 9. Chiapin Wang*, Tsung-Yi Fan Chian, Shih-Hau Fan, Chieh-Ju Li, Yeh-Liang Hsu, "Machine Learning Based Sleep-Status Discrimination Using a Motion Sensing Mattress," AICAS, Mar., 2019.
 10. Chiapin Wang*, Jen-Hau Chan, Shih-Hau Fang, Ho-Ti Cheng, Yeh-Liang Hsu, "Novel Sleep Apnea Detection Based on UWB Artificial Intelligence Mattress," AICAS, Mar., 2019.
 11. Zong-Ying Chuang, Xiao-Tong Yu, Ji-Ying Chen, Zhe-Zhuang Xu, Chi-Te Wang, Feng-Chuan Lin, Shih-Hau Fang,”DNN-based Approach to Detect and Classify Pathological Voice," IEEE BigData, pp. 5238-5241, Dec., 2018.
 12. Yi-Te Hsu, Zining Zhu, Chi-Te Wang, Shih-Hau Fang, Frank Rudzicz and Yu Tsao,”Robustness Against the Channel Effect in Pathological Voice Detection," NeurIPS, Machine Learning for Health (ML4H) Workshop, Dec., 2018.
 13. Larry Lin and Shih-Hau Fang*, "A Probabilistic Approach for Learning Mobility Pattern in Metropolitan Areas," AICCC, Dec., 2018.
 14. Jieling Zheng, Xiren Miao, Shih-hau Fang*, Jing Chen, Hao Jiang, "Enhanced Character Segmentation for Multi-Language Data Plate in Substation Transformer Based on Connected Component Analysis," ICARCV, pp. 180-185, Nov., 2018.
 15. Y.-H. Lai, Z. Wei, Zhong, S.-T. Tang, Shih-Hau Fang*, W.-H. Liao, Yu Tsao, "Improving the Performance of Hearing Aids in Noisy Environments Based on Deep Learning Technology," IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, July 2018.
 16. R. Wang, Z. Xu, R. Xie, Xing Liu, and Shih-Hau Fang*, "Improving Face-to-Machine Proximity Estimation with Neighbor Relations in Mobile Industrial Human Machine Interaction," IEEE International Conference on Industrial Cyber-Physical Systems, May, 2018
 17. Yu Taso, Shih-Chun Yeh, Yu-You Liang, Chu-Hsuan Wang and Shih-Hau Fang, "Subcarrier Selection for Efficient CSI-based Indoor Localization," ICACAR, Feb., 2018
 18. Wei-Chung Lu, Shih-Chun Yeh, Chung-Chih Chuang, and Shih-Hau Fang "Robust Wi-Fi Fingerprinting-based Positioning in the Presence of Lying Identities," ICCSIM, Jan., 2018.
 19. Xi Yue, Zhezhuang Xu, Wenchao Huang, Rongkai Wang, Hao Jiang, Cailian Chen, Shih-Hau Fang, "LightCon: Simplify Line-of-Sight Connection in Industrial Wireless Networks," IEEE IECON, Nov., 2017.
 20. Ting Liu, Zhezhuang Xu, Rongkai Wang, Hao Jiang, Cailian Chen, Shih-Hau Fang, "Face-to-Machine Proximity Estimation for Mobile Industrial Human Machine Interaction," IEEE ICC, pp. 1-6, May, 2017.
 21. Limeng Pu, Hsiao-Chun Wu, Chiapin Wang, Shih-Hau Fang, Supratik Mukhopadhyay, and Costas Busch, "Novel Fast User-Placement Ushering Algorithms for Indoor Femtocell Networks," IEEE GLOBECOM, pp. 1-6, Dec., 2016.
 22. Tzu-Hao Lin, Chih-Kai Yang, Lien-Siang Chou, Shih-Hau Fang, and Yu Tsao "Acoustic response of Indo-Pacific humpback dolphins to the variability of marine soundscape," 5th Joint Meeting of the Acoustical Society of America and Acoustical Society of Japan, vol. 140, no. 4, Nov., 2016.
 23. Chu-Chen Li and Shih-Hau Fang*, "Device-Free Human Detection Using WiFi Signals," IEEE GCCE, pp.1-3, Oct., 2016.
 24. Ting-Jia Wu, Shih-Hau Fang*, Yong-Bin Wu, Cheng-Tse Wu, Jen-Wei Haung, and Yu Tsao, "A Study of Mobile Advertisement Recommendation Using Real Big Data From AdLocus," IEEE GCCE, pp.1-2, Oct., 2016.
 25. Yu-Xiang Fei, Ji-Ying Chen, Shih-Hau Fang, Yu Tsao, Jen-Wei Huang and Bo-Wei Liang, "Advertisement-Click Prediction Based on Mobile Big Data from HyXen AdLocus," Proceedings of Engineering and Technology Innovation, vol. 4, pp. 28-30, Jun., 2016.
 26. Hao-Hsiang Liao, Yu-Xiang Fei, Shih-Hau Fang, Yu Tsao, and Jen-Wei Huang, "Transportation Modes Classification Using Sensors on Smartphones," IEEE International Conference on Applied System Innovation, May, 2016.
 27. Wen-Chen Lu, Yu-Che Cheng and Shih-Hau Fang, "A Study of Singular Value Decomposition for Wireless LAN Location Fingerprinting," Second International Conference on Multimedia Big Data, pp. 466-470, Apr., 2016.
 28. Shih-Hau Fang* and Che-Kuan Lin, "Room Size Estimation from Acoustic Impulse Responses," IEEE Global Conference on Consumer Electronics, pp. 269-270, Oct., 2015.
 29. Chen-Yi Liu and Shih-Hau Fang*, "Building a Platform for Monitoring Weather Conditions with Measurements Comparison," International Conference on Machine Learning and Cybernetics, pp. 582-585, Jul., 2015.
 30. TeSheng Tsai, Sheng-Min Chiou, Yu-Hsuan Sylvia Yang, Shih-Hau Fang*, Chiapin Wang, and Wen-Hsing Kuo, "Indoor User Navigation for Enhanced Quality of Experience in Wireless Local Area Networks," International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Networking, pp. 60-61, Jan., 2015.
 31. Yu Tsao, Shih-Hau Fang*, Yao Shiao, "Acoustic Echo Cancellation Using a Vector-Space-Based Adaptive Filtering Algorithm," IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP),  Apr. 2015
 32. Yu-Ting Lin, Yu-Hsuan Yang and Shih-Hau Fang*, "A Case Study of Indoor Positioning in an Unmodified Factory Environment," International conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, pp.721-722, Oct., 2014.
 33. Fan-Yu Sung Shih-Hau Fang* and Ying-Ren Chien, "An Experimental Study of MEMS-Based Magnetometers on Android Mobile Phones," IEEE International Conference on Consumer Electronics, pp.227-228, May, 2014.
 34. Yu-Hsuan Yang, Ze-Huei Peng, Chau Y.A., Shih-Hau Fang, Chih-Min Lin, "A Study of Advanced Wideband-DRFM ECM Technique Topic 2 A Study of Time Delay Technique for Wideband-DRFM ECM," 國防科技學術合作計畫成果發表會, Nov., 2013.
 35. Chu-Hsuan Wang, Tai-Wei Kao, Shih-Hau Fang*, Yu Tsao, Lun-Chia Kuo, Shih-Wei Kao and Nien-Chen Lin, "Robust Wi-Fi Location Fingerprinting Against Device Diversity Based on Spatial Mean Normalization," Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, pp. 1-4, Oct., 2013.
 36. Chung-Wei Lee, Tsung-Nan Lin, Shih-Hau Fang* and Yen-Chih Chou, "A Novel Clustering-Based Approach of Indoor Location Fingerprinting," IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, pp. 3191-3196, Sep., 2013. [Google citation: 25]
 37. Chih-Ming Lee and Shih-Hau Fang*, "Extended Abstract: Secure Computing for Network-based Applications in Cloud Environments," IEEE Asia Pacific Wireless Communications Symposium, Aug., 2013.
 38. Wei-Jia Lai, Ying-Ying Su, Chih-Ming Lee, Shih-Hau Fang*, Wang-Jung Lin, Xu-Peng He and Kun-Chi Feng, "A Survey of Secure Fingerprinting Localization in Wireless Local Area Networks," IEEE International Conference on Machine Learning and Cybernetics, pp. 1413-1417, Jul., 2013.
 39. Wen-Hsing Kuo and Shih-Hau Fang, "The Impact of GPS Positioning Errors on the Hop Distance in Vehicular Adhoc Networks (VANETs)," International Conference on Computing, Networking and Communications, Workshop on Computing, Networking and Communications, pp. 51-55, Jan., 2013.
 40. Wen-Hsing Kuo, Yen-Shien Tung, and Shih-Hau Fang, "A Node Management Scheme for R2V Connections in RSU-Supported Vehicular Adhoc Networks," International Conference on Computing, Networking and Communications, Mobile Computing Symposium, pp. 768-772, Jan., 2013.
 41. 林煜庭, 劉蓁宜, 梁議中, 李志民, 方士豪, "A Smart Phone-based Fall Detection System," 福祉科技與服務管理研討會, Jun., 2013.
 42. Chia-Sheng Hus and Shih-Hau Fang*, "A Study of Wireless Signal Strength Under Typhoon: Experiments and Observations," International Conference on Advanced in Communication Technology, pp.47-56, Jan., 2013.
 43. Shih-Hau Fang*, Wei-Jia Lai, and Chih-Ming Lee, "Privacy Considerations for Cloud-Based Positioning" International Conference on Intelligent Transport Systems Telecommunications, Nov., 2012.
 44. Shih-Hau Fang*, Ying-Tso Hsu, Bo-Cheng Lu and Wen-Hsing Kuo, "A Calibration-free RSS-based Mobile Positioning System," IEEE Vehicular Technology Conference, May, 2012.
 45. Shih-Hau Fang*, Chu-Hsuan Wang, Sheng-Min Chiou and Pochiang Lin, "Calibration-free Approaches for Robust Wi-Fi Positioning Against Device Diversity: A Performance Comparison," IEEE Vehicular Technology Conference, May, 2012. [Google citation: 28]
 46. Shih-Hau Fang*, Yi-Chung Liang, and Kuan-Ming Chiu, "Developing a Mobile Phone-based Fall Detection System on Android Platform," Computers, Communications and Applications Conference, pp.143-146, Jan, 2012. [Google citation: 126]
 47. Shih-Hau Fang*, Ting-Yu Huang, and Yao Shiao, "Quantifying Importance of Reference Locations for RSS-based Localization," Computers, Communications and Applications Conference, pp.107-110, Jan., 2012.
 48. Shih-Hau Fang*, Wei-Jia Lai, and Yi-Chung Liang, "An encryption-based approach for protecting privacy in network-based location systems," IEEE International Conference on Machine Learning and Cybernetics, vol. 1, pp. 377-380, July, 2011.
 49. Chin-Huang Yang, Ting-Yu Huang, Shih-Hau Fang* and Yung-Sheng Chen, "A ZigBee Indoor Positioning System Using a Multi-Expert Approach," IEEE International Conference on Machine Learning and Computing, Feb, 2011. [Google citation: 44]
 50. Shih-Hau Fang* and Tsung-Nan Lin, "Accurate Indoor Location Estimation by Incorporating the Importance of Access Points in Wireless Local Area Networks," IEEE Global Telecommunications Conference, pp. 1-5, 6-10, Dec, 2010. [Google citation: 26]
 51. Bo-Cheng Lu, Ying-Tzuo Shiu and Shih-Hau Fang, "Dynamic Neural Networks for Mobile Phone Localization in a Cellular Network," Outstanding Paper Award in MATLAB \& Simulink Tech Forum and Expo, 2010.
 52. Shih-Hau Fang* and Tsung-Nan Lin, "A Novel Access Point Placement Approach for WLAN-based Location Systems," IEEE Wireless Communications and Networking Conference, pp. 1-4, April, 2010. [Google citation: 27]
 53. Shih-Hau Fang* and Tsung-Nan Lin, "Accurate WLAN Indoor Localization Based on RSS Fluctuations Modeling," IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing, pp. 27-30, August, 2009. [Google citation: 27]
 54. Shih-Hau Fang*, Jen-Chian Chen, Hau-Ru Huang and Tsung-Nan Lin, "Metropolitan-Scale Location Estimation Using FM Radio with Analysis of Measurements," IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, pp. 171-176, 6-8, Aug, 2008. [Google citation: 24]
 55. Shih-Hau Fang* and Tsung-Nan Lin, "Robust wireless LAN location fingerprinting by SVD-based noise reduction," IEEE 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing, pp. 295-298, 12-14 March, 2008. [Google citation: 11]
 56. Shih-Hau Fang*, Pochiang Lin and Tsung-Nan Lin, "Indoor localization by a novel probabilistic approach," IEEE 8th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, pp. 1-4, 17-20, June, 2007.
 57. Shang-ming Li, Shih-Hau Fang, Jeih-weih Hung and Lin-shan Lee, "Improved MFCC Feature Extraction by PCA-Optimized Filter-Bank for Speech Recognition," Automatic Speech and Understanding Workshop, Dec, 2001. [Google citation: 30]

 

 ● Patents

 1. 方士豪、曹昱、洪志偉、王緒翔、莊富凱, "應用深度學習的語音增強系統" 中華民國專利, 2020/05台灣經濟部智慧財產局實體審查中。
 2. 王棨德、方士豪、曹昱、賴穎暉、林峯全, "嗓音即時監測系統," 中國專利(專利號:CN109671443B), 授權公告日:2020/10/23(專利權人:亞東醫院)
 3. 王棨德、賴穎暉、曹昱、方士豪、林峯全, "嗓音即時監測系統," 中華民國專利(發明第I626647號), 2018/06/11-2037/10/10(專利權人:亞東醫院)
 4. 王棨德、方士豪、曹昱、賴穎暉、林峯全, "嗓音疾病偵測分類系統" 中華民國專利(發明第I622980號), 2018/05/01-2037/09/04 (專利權人:亞東醫院)
 5. 曹昱、方士豪、蕭堯、蘇煜程、錢膺仁, "回音消除方法及其系統" 中華民國專利 (發明第I559297號), 2016/11/21-2034/08/19 (專利權人:元智大學)
 6. Yu Tsao, Shih-Hau Fang, Yao Shiao, Ying-Ren Chien, "Acoustic Echo Cancellation Method And System Using The Same," US 20160057534A1, Publication date: 20160225 (Assignee: YZU, US Patents)
 7. 方士豪、高永威、郭倫嘉、林宛蓉、宋凡宇, "室內定位方法、室內定位系統與電腦可讀取媒體," 中華民國專利(發明第I517737號), 2016/01/11-2034/02/13(專利權人:財團法人工業技術研究院)
 8. Shih-Hau Fang, Yung-Wei Kao, Lun-Chia Kuo, Wan-Jung Lin, Sung Fan-Yu, "Indoor positioning method, indoor positioning system, and computer-readable medium," US 20150237480A1, Publication date: 20150820 (Assignee: ITRI, Taiwan/China/US Patents).
 9. 邱冠明、梁議中、方士豪, "智慧型行動電話之跌倒偵測與示警系統," 中華民國專利 (新型第M 449320號), 2013/03-2022/10 (專利權人:元智大學、亞東醫院)
I BUILT MY SITE FOR FREE USING